Säännöt

Tulosta

Voit ladata halutessasi tulostettavan version säännöistä

  HyMC Säännöt

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on HyMC ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Virallisena nimilaajenteena voidaan käyttää muotoa Hyvinkää MC.

YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

HyMC:n tarkoituksena on

 • Tukea ja kehittää Hyvinkäällä ja sen lähiympäristössä asuvien matkamoottoripyöräilijöiden harrastusta tarjoamalla heille mahdollisuus tietojen ja taitojen kartuttamiseen.
 • Kehittää ja pitää yllä “vanhan ajan hyvää” motoristihenkeä kerhon moottoripyöräilijöiden keskuudessa.
 • Kasvattaa jäsenien vastuuntuntoa liikenteessä ja myötävaikuttaa jäsenien hyvän ajotavan omaksumiseen.
 • Kerätä varoja omaan toimintaan ja hyväntekeväisyyteen.
 • Suoda jäsenille mahdollisuuksia oppimiseen, sosiaaliseen kanssakäymiseen ja mielipiteenvaihtoon.
 • Edistää moottoripyöräharrastusta ja moottoripyöräilyn turvallisuutta.
 • Edistää esimerkillä ja muilla hyväksyttävillä keinoilla moottoripyörän turvallista käyttöä ja moottoripyöräilystä nauttimista.
 • Pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan moottoripyöräilyn yleisen mielikuvan kehittymiseen positiiviseen suuntaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi
HyMC järjestää moottoripyöräilyyn ja matkailuun liittyviä tapahtumia kuten koulutuksia, esittelytilaisuuksia, luentoja, illanviettoja ja kokoontumisajoja. Yhdistys järjestää säännöllisesti kerhoiltoja, joissa käsitellään matkamoottoripyöräilyyn ja matkailuun liittyviä aiheita.

Toimintansa tukemiseksi
HyMC pyrkii aktiiviseen varainhankintaan, ja voi hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä pitää ravintolaliikettä. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä, näyttelyitä tai messuja, tai pitää kirpputoria, hankittuaan asianmukaiset luvat. HyMC voi pitää kerhokauppaa, joka voi toimia myös internetissä.

Varoja voidaan hankkia myös tarjoamalla kerholaisten kyvykkyyksien mukaisia palveluja kuten koulutuksia, muuttopalvelua, järjestyksenvalvontaa, siivouksia, ajeluttamista jne. Mikäli palvelujen tarjoaminen ja toteuttaminen edellyttää lupia tai muuta viranomaismenettelyä kuten tutkintojen suorittamista, huolehtii HyMC ao. luvista ja menettelystä ennen toimintaan ryhtymistä.

KATTOJÄRJESTÖN JÄSENYYS

Liittyessään Smoto ry:n tai Suomen Moottoriliitto - Finlands Motorförbund ry:n jäseneksi, HyMC sitoutuu noudattamaan toiminnassaan kattojärjestön sääntöjä ja toimintaperiaatteita.

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistykseen voivat liittyä jäseniksi kaikki matkamoottoripyöräilyä harrastavat tai harrastaneet, kunnialliset, kahden muun HyMC:n jäsenen suosittelemat henkilöt, jotka sitoutuvat hyväksymään kerhon säännöt. Jäsenen hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen saa halutessaan erota yhdistyksestä välittömästi. Eroaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti (myös sähköposti käy) hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai sihteerille.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos

 • jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai
 • muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai
 • ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsenen erotessa tai tullessa erotetuksi, ei jo maksettua jäsenmaksua tai sen osaa palauteta.

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 4 - 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat määrätään arvalla
ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikki hallituksen jäsenet voivat kutsua apulaisia tehtäviensä hoitamiseen.

NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa 1) hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja erikseen tai 2) muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnan-/tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnan-/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta, jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen kerhotilan ilmoitustaululla, tekstiviestillä tai sähköpostitse.

VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksen sisältö on seuraava:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen tyypit ja suuruus
 8. Päätetään hallituksen jäsenten kokonaismäärä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan mahdolliset yhdistyksen varat Pelastakaa Lapset ry:lle.