Eettiset säännöt

Rahankeräyksen eettiset säännöt

Yleiset säännöt

 • HyMC noudattaa kaikessa rahankeräyksessään voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä tapoja sekä rehellisyyttä.
 • HyMC ilmoittaa selvästi keräyskohteen tai toiminnan, johon se aikoo käyttää kerättävät varat. Samoin HyMC ilmoittaa, miten se aikoo käyttää kerätyt varat kohteen hyväksi tai ilmoittamassaan toiminnassa.
 • HyMC ilmoittaa myös rahankeräyksensä kertyneet kulut niin, että lahjoittaja saa tarkan käsityksen lahjoittamiensa varojen käytöstä.
 • Mikäli lahjoittajilta kerättyjä varoja ei kyetä käyttämään ilmoitettuna aikana ilmoitettuun kohteeseen, HyMC:n tulee ilmoittaa, miksi varoja ei ole käytetty sovittuna aikana.
 • Jos HyMC tallettaa lahjoittajilta kerätyt varat myöhemmin käytettäväksi, sen tulee kertoa siitä jo keräyksen yhteydessä.

Kerätyt varat

 • HyMC:n tulee sijoittaa turvallisesti ja tuottavasti, kunnes niiden käyttö on ajankohtaista. Samoin mikäli HyMC aikoo sijoittaa keräysvarat perustettavaan säätiöön, se ilmoittaa siitä keräyksen yhteydessä.
 • HyMC käyttää sijoitustoiminnassaan ensisijaisesti matalan riskin rahastoja, pankkitalletuksia tai julkisen yhteisön obligaatioita.
 • HyMC:n tulee huolehtia turvaavista vakuuksista. Jos HyMC käyttää riskirahastoja, siitä kerrotaan tilinpäätöksen yhteydessä.
 • HyMC ei käytä ulkoisessa viestinnässä ilmaisuja, jotka antavat kuvan, ettei keräyksestä aiheutuisi kuluja (esim. lyhentämättömänä kohteeseen; jokainen euro löytää perille).
 • Jos HyMC lähettää lahjoituspyynnön laskun muodossa, tulee laskusta yksiselitteisesti ilmetä, että kyse ei ole suoritukseen tai tilaukseen perustuvasta laskusta vaan lahjoituksesta.
 • HyMC varmistautuu siitä, että keräyksiin ei liity lahjoituksen vapaaehtoisuutta rajoittavaa sosiaalista painetta (tällaisena pidetään esimerkiksi eri ryhmien sisällä jaettavia keräyslistoja).

Yhteystietojen ilmoittaminen

 • HyMC ilmoittaa kaikessa materiaalissaan yhteystietonsa. Pelkkää postilokero-osoitetta ei saa käyttää ilman muita yhteystietoja.
 • HyMC ei käytä salaista puhelinnumeroa markkinoinnissa eikä puhelinkeräyksissä tai telemarkkinoinnissa.

Varainhankinnan muodot

 • Sääntöjä tullaan täydentämään yksittäisten varainhankintamuotojen osalta.

Rahankeräys

 • HyMC noudattaa rahankeräyslakia.
 • Tähän kuuluvia ovat muun muassa lipaskeräykset, puhelin- ja sähköpostikeräykset, lahjoituspyynnöt yleisölle, internet, SMS ja muut vastaavat sähköiset varainhankintamuodot, julkiset niin sanotut hyväntekeväisyystilaisuudet tai vastaavat.

Jäsenmaksut

 • Jäsen- ja kannatus- tai tukijäsenten hankinta erotetaan muusta varainhankinnasta. Jäsenrekisterikirjanpitoa on ylläpidettävä ja päivitettävä maksavien jäsenten mukaan ja siten, että maksamaton jäsenmaksu johtaa jäsenen poistamiseen rekisteristä HyMC:n sääntöjen mukaisesti.

Kaupankäynti

 • Aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseksi HYMC:llä on mahdollista harjoittaa siihen liittyvää liiketoimintaa. Liiketoiminta erotetaan muusta varainhankinnasta.

Arpajaiset

 • Noudatetaan arpajaislakia.

Testamentit

 • HyMC varmistuu kaikin tavoin siitä, että testamentti on tehty tai lahjoitus on annettu vapaaehtoisesti lahjoittajan oikeuksia tai toimintaa rajoittamatta. HYMC varmistuu myös siitä, että lahjoittaja on oikeustoimikelpoinen. Jos HyMC ei tästä kykene varmistumaan, se ei ota vastaan testamenttia tai lahjoitusta. HyMC noudattaa saatujen varojen käytössä lahjoittajan ilmoittamaa tahtoa.
 • Jos lahjoittaja tai testamentin tekijä on asettanut lahjoitukselleen tai testamentilleen sellaisia ehtoja, että HyMC ei voi tai ei halua niitä toteuttaa, HyMC ei ota lahjoitusta tai testamenttia vastaan. HyMC myös ilmoittaa kieltäytymisestään ja sen perusteesta lahjoittajalle.

Maksutavan luotettavuus

 • HyMC varmistuu siitä, että lahjoittajan käytettävissä olevat maksutavat ovat luotettavia.

Osoitekiellot

 • HyMC kunnioittaa lahjoittajien pyyntöä olla saamatta henkilökohtaisia lahjoituspyyntöjä tai suoramarkkinointia. HyMC sitoutuu vähintään kerran vuodessa tarkistamaan ns. Robinson -rekisterin tiedot ja vertaamaan niitä omiin rekistereihinsä. HyMC ei luovuta, myy eikä vaihda tietoja erilaisista henkilörekistereistään muuten kuin saatuaan rekisteröidyltä nimenomaisen luvan. HyMC merkitsee osoitekiellot välittömästi rekistereihinsä.

Ulkopuoliset toimeksiannot

 • HyMC edellyttää rahankeräyksen ulkopuolisilta alihankkijoilta näiden eettisten sääntöjen noudattamista ja sopimuksissa ne asetetaan toiminnan ehdoksi. HyMC käyttää rahankeräyksen ulkopuolisina alihankkijoina vain sellaisia hyvämaineisia ja luotettavia yhteisöjä, jotka ovat hyväksyneet noudattavansa näitä eettisiä sääntöjä. HyMC varmistautuu siitä, että nämä yhteisöt ovat aikaisemminkin hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa huolellisesti. Jos alihankkija edelleen käyttää alihankkijoita, koskee sama velvollisuus noudattaa näitä sääntöjä myös heitä. HyMC on vastuussa alihankkijan huolimattomuudesta. Ulkopuolisen toimeksi saajan on aina ilmoitettava, kenen laskuun se toimii. Myös alihankkijoiden toteuttamista varainhankintakampanjoista on lahjoittajilla oikeus saada tietoonsa syntyneet kustannukset. HyMC ei voi siirtää vapaaehtoistyöntekijöille sellaista vastuuta, joka kuuluu HYMC:n hallintoelimille. HyMC:n pitää huolehtia vapaaehtoistyöntekijöidensä koulutuksesta ja valvonnasta.

Henkilötietolain noudattaminen

 • HyMC noudattaa henkilötietolakia ja tietosuojavaltuutetun antamia ohjeita. HyMC kunnioittaa lahjoittajan pyyntöä pysyä nimettömänä. HyMC sitoutuu pitämään salassa kaiken haltuunsa saamansa tiedon työntekijöistään tai asiakkaistaan ja lahjoittajistaan.

Markkinointi

 • HyMC noudattaa markkinointilainsäädäntöä (kuluttajalakia yms.) ja hyvää markkinointitapaa.